Generelle betingelser

1. Engagerede, Claus Reiss (herefter CR) kan ved arrangementer begære kontrakten ophævet pga.:
a) Sygdom der kan dokumenteres med lægeattest.
b) TV-engagement på landsdækkende TV stationer, såfremt der er afgivet et varsel på mindst 8 dage med behørig dokumentation for det nye engagement. CR forsøger i givet fald at fremskaffe en anden kvalificeret kunstner i stedet.
c) Hvis CR ophæver kontrakten, og ikke har mulighed for at udføre showet som aftalt, er det ikke muligt at stille erstatningskrav.

2. CR er forpligtet til at overholde indgåede kontrakt, dog med undtagelse af naturkatastrofer, ekstremt vejr samt ufremkommelig vej f.eks. isslag, oversvømmelse, snestorm, blokade af veje/broer.
CR gør sit yderste for at møde til aftalt tid. Arrangøren accepterer at forsinkelse ikke vil være en misligholdelse af kontrakten.

3. CR er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser iflg. kontraktens indgåede aftaler. CR er dog stadig berettiget til det fulde honorar for det pågældende show.

4. Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog CR i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

5. Uanset aflysningsgrund fra arrangørens side, efter bookingbekræftelse pr. e-mail, skal det fulde honorar udbetales til CR.

6. Særlige bestemmelser og tilføjelser er kun gyldige, såfremt de er påført enslydende på bookingformularen. Hvad der ikke er anført i denne kontrakt har ingen gyldighed. Senere ændringer og tilføjelser kan dog aftales per e-mail og er kun gyldig ved bekræftelse pr. e-mail af CR.

7. Såfremt arrangøren eller den CR misligholder kontrakten, har den anden part krav på erstatning efter almindelig erstatningsregler. Angående tvistigheder skal de anlægges efter dansk lov ved Københavns Byret.

8. Arrangøren skal sørge for et opholdssted til CR. CR er fleksibel, så længe det ikke er et toilet.

9. Udgifter vedr. transport samt evt. broafgift er gratis.

10. Deltagelse i forestillingen sker på eget ansvar. CR kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader på personer eller ting i forbindelse med arrangementet.

11. Ved et publikumsantal på 100+ er arrangør ansvarlig for at sørge for et headset eller earset der trådløst er koblet til forstærker/mixer og højttalere. Anlægget skal kunne spille det rum, hvor CR skal optræde. Det er således arrangørens ansvar at funktionsdygtigt udstyr er til stede.

Ved et publikumsantal på 0-100 medbringer CR eget lydudstyr.

12. Det aftalte honorar skal betales til CR på arrangementsdagen, medmindre andet er aftalt.